محصول

864.000

نام فرش:irani-53.bmp
تعدادگره:320-450
تعداد رنگ:76

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-53.bmp
تعدادگره:320-450
اندازه فرش:44-63
تعداد رنگ:76
رجشمار:49
تعدادگره:320
تعدادرج:450
قیمت:720000
مقاط:12