محصول

1.496.400

نام فرش:irani-52.bmp
تعدادگره:580-430
تعداد رنگ:64

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-52.bmp
تعدادگره:580-430
اندازه فرش:81-60
تعداد رنگ:64
رجشمار:49
تعدادگره:580
تعدادرج:430
قیمت:1247000
مقاط:20.7833333333333