محصول

1.333.200

نام فرش:irani-50.BMP
تعدادگره:404-550
تعداد رنگ:109

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-50.BMP
تعدادگره:404-550
اندازه فرش:56-77
تعداد رنگ:109
رجشمار:49
تعدادگره:404
تعدادرج:550
قیمت:1111000
مقاط:18.5166666666667