محصول

1.361.856

نام فرش:irani-44.bmp
تعدادگره:656-346
تعداد رنگ:31

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-44.bmp
تعدادگره:656-346
اندازه فرش:91-48
تعداد رنگ:31
رجشمار:49
تعدادگره:656
تعدادرج:346
قیمت:1134880
مقاط:18.9146666666667