محصول

2.196.000

نام فرش:irani-40.BMP
تعدادگره:732-500
تعداد رنگ:104

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-40.BMP
تعدادگره:732-500
اندازه فرش:102-70
تعداد رنگ:104
رجشمار:49
تعدادگره:732
تعدادرج:500
قیمت:1830000
مقاط:30.5