محصول

2.057.580

نام فرش:irani-36.bmp
تعدادگره:483-710
تعداد رنگ:64

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-36.bmp
تعدادگره:483-710
اندازه فرش:67-99
تعداد رنگ:64
رجشمار:49
تعدادگره:483
تعدادرج:710
قیمت:1714650
مقاط:28.5775