محصول

1.308.000

نام فرش:irani-34.bmp
تعدادگره:545-400
تعداد رنگ:171

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-34.bmp
تعدادگره:545-400
اندازه فرش:76-56
تعداد رنگ:171
رجشمار:49
تعدادگره:545
تعدادرج:400
قیمت:1090000
مقاط:18.1666666666667