محصول

1.436.400

نام فرش:irani-33.bmp
تعدادگره:570-420
تعداد رنگ:98

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-33.bmp
تعدادگره:570-420
اندازه فرش:79-58
تعداد رنگ:98
رجشمار:49
تعدادگره:570
تعدادرج:420
قیمت:1197000
مقاط:19.95