محصول

1.056.300

نام فرش:irani-27.BMP
تعدادگره:503-350
تعداد رنگ:106

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-27.BMP
تعدادگره:503-350
اندازه فرش:70-49
تعداد رنگ:106
رجشمار:49
تعدادگره:503
تعدادرج:350
قیمت:880250
مقاط:14.6708333333333