محصول

953.400

نام فرش:irani-26.BMP
تعدادگره:454-350
تعداد رنگ:96

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-26.BMP
تعدادگره:454-350
اندازه فرش:63-49
تعداد رنگ:96
رجشمار:49
تعدادگره:454
تعدادرج:350
قیمت:794500
مقاط:13.2416666666667