محصول

2.100.000

نام فرش:irani-23.BMP
تعدادگره:500-700
تعداد رنگ:89

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-23.BMP
تعدادگره:500-700
اندازه فرش:70-98
تعداد رنگ:89
رجشمار:49
تعدادگره:500
تعدادرج:700
قیمت:1750000
مقاط:29.1666666666667