محصول

913.836

نام فرش:irani-22.BMP
تعدادگره:473-322
تعداد رنگ:123

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-22.BMP
تعدادگره:473-322
اندازه فرش:66-45
تعداد رنگ:123
رجشمار:49
تعدادگره:473
تعدادرج:322
قیمت:761530
مقاط:12.6921666666667