محصول

1.171.920

نام فرش:irani-19.bmp
تعدادگره:514-380
تعداد رنگ:85

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-19.bmp
تعدادگره:514-380
اندازه فرش:71-53
تعداد رنگ:85
رجشمار:49
تعدادگره:514
تعدادرج:380
قیمت:976600
مقاط:16.2766666666667