محصول

1.296.000

نام فرش:irani-18.bmp
تعدادگره:540-400
تعداد رنگ:121

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-18.bmp
تعدادگره:540-400
اندازه فرش:75-56
تعداد رنگ:121
رجشمار:49
تعدادگره:540
تعدادرج:400
قیمت:1080000
مقاط:18