محصول

2.104.200

نام فرش:irani-17.bmp
تعدادگره:700-501
تعداد رنگ:153

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-17.bmp
تعدادگره:700-501
اندازه فرش:98-70
تعداد رنگ:153
رجشمار:49
تعدادگره:700
تعدادرج:501
قیمت:1753500
مقاط:29.225