محصول

2.392.500

نام فرش:irani-16.bmp
تعدادگره:725-550
تعداد رنگ:141

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-16.bmp
تعدادگره:725-550
اندازه فرش:101-77
تعداد رنگ:141
رجشمار:49
تعدادگره:725
تعدادرج:550
قیمت:1993750
مقاط:33.2291666666667