محصول

1.548.000

نام فرش:irani-156.BMP
تعدادگره:430-600
تعداد رنگ:107

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-156.BMP
تعدادگره:430-600
اندازه فرش:60-84
تعداد رنگ:107
رجشمار:49
تعدادگره:430
تعدادرج:600
قیمت:1290000
مقاط:21.5