محصول

1.621.620

نام فرش:irani-155.BMP
تعدادگره:429-630
تعداد رنگ:119

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-155.BMP
تعدادگره:429-630
اندازه فرش:60-88
تعداد رنگ:119
رجشمار:49
تعدادگره:429
تعدادرج:630
قیمت:1351350
مقاط:22.5225