محصول

1.406.160

نام فرش:irani-154.BMP
تعدادگره:558-420
تعداد رنگ:91

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-154.BMP
تعدادگره:558-420
اندازه فرش:78-58
تعداد رنگ:91
رجشمار:49
تعدادگره:558
تعدادرج:420
قیمت:1171800
مقاط:19.53