محصول

1.353.600

نام فرش:irani-152.BMP
تعدادگره:376-600
تعداد رنگ:95

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-152.BMP
تعدادگره:376-600
اندازه فرش:52-84
تعداد رنگ:95
رجشمار:49
تعدادگره:376
تعدادرج:600
قیمت:1128000
مقاط:18.8