محصول

1.430.400

نام فرش:irani-150.BMP
تعدادگره:596-400
تعداد رنگ:90

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-150.BMP
تعدادگره:596-400
اندازه فرش:83-56
تعداد رنگ:90
رجشمار:49
تعدادگره:596
تعدادرج:400
قیمت:1192000
مقاط:19.8666666666667