محصول

488.160

نام فرش:irani-15.bmp
تعدادگره:226-360
تعداد رنگ:68

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-15.bmp
تعدادگره:226-360
اندازه فرش:31-50
تعداد رنگ:68
رجشمار:49
تعدادگره:226
تعدادرج:360
قیمت:406800
مقاط:6.78