محصول

1.026.000

نام فرش:irani-149.BMP
تعدادگره:342-500
تعداد رنگ:86

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-149.BMP
تعدادگره:342-500
اندازه فرش:47-70
تعداد رنگ:86
رجشمار:49
تعدادگره:342
تعدادرج:500
قیمت:855000
مقاط:14.25