محصول

1.050.000

نام فرش:irani-146.BMP
تعدادگره:350-500
تعداد رنگ:80

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-146.BMP
تعدادگره:350-500
اندازه فرش:49-70
تعداد رنگ:80
رجشمار:49
تعدادگره:350
تعدادرج:500
قیمت:875000
مقاط:14.5833333333333