محصول

1.560.240

نام فرش:irani-145.bmp
تعدادگره:591-440
تعداد رنگ:126

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-145.bmp
تعدادگره:591-440
اندازه فرش:82-61
تعداد رنگ:126
رجشمار:49
تعدادگره:591
تعدادرج:440
قیمت:1300200
مقاط:21.67