محصول

1.350.900

نام فرش:irani-144.bmp
تعدادگره:395-570
تعداد رنگ:192

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-144.bmp
تعدادگره:395-570
اندازه فرش:55-79
تعداد رنگ:192
رجشمار:49
تعدادگره:395
تعدادرج:570
قیمت:1125750
مقاط:18.7625