محصول

1.101.792

نام فرش:irani-143.bmp
تعدادگره:368-499
تعداد رنگ:110

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-143.bmp
تعدادگره:368-499
اندازه فرش:51-69
تعداد رنگ:110
رجشمار:49
تعدادگره:368
تعدادرج:499
قیمت:918160
مقاط:15.3026666666667