محصول

1.566.060

نام فرش:irani-140.bmp
تعدادگره:607-430
تعداد رنگ:128

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-140.bmp
تعدادگره:607-430
اندازه فرش:84-60
تعداد رنگ:128
رجشمار:49
تعدادگره:607
تعدادرج:430
قیمت:1305050
مقاط:21.7508333333333