محصول

2.142.000

نام فرش:irani-134.bmp
تعدادگره:714-500
تعداد رنگ:20

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-134.bmp
تعدادگره:714-500
اندازه فرش:99-70
تعداد رنگ:20
رجشمار:49
تعدادگره:714
تعدادرج:500
قیمت:1785000
مقاط:29.75