محصول

918.000

نام فرش:irani-133.bmp
تعدادگره:340-450
تعداد رنگ:59

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-133.bmp
تعدادگره:340-450
اندازه فرش:47-63
تعداد رنگ:59
رجشمار:49
تعدادگره:340
تعدادرج:450
قیمت:765000
مقاط:12.75