محصول

1.440.000

نام فرش:irani-129.bmp
تعدادگره:400-600
تعداد رنگ:106

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-129.bmp
تعدادگره:400-600
اندازه فرش:56-84
تعداد رنگ:106
رجشمار:49
تعدادگره:400
تعدادرج:600
قیمت:1200000
مقاط:20