محصول

1.436.400

نام فرش:irani-127.bmp
تعدادگره:399-600
تعداد رنگ:84

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-127.bmp
تعدادگره:399-600
اندازه فرش:55-84
تعداد رنگ:84
رجشمار:49
تعدادگره:399
تعدادرج:600
قیمت:1197000
مقاط:19.95