محصول

2.233.800

نام فرش:irani-125.bmp
تعدادگره:730-510
تعداد رنگ:98

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-125.bmp
تعدادگره:730-510
اندازه فرش:102-71
تعداد رنگ:98
رجشمار:49
تعدادگره:730
تعدادرج:510
قیمت:1861500
مقاط:31.025