محصول

1.863.360

نام فرش:irani-124.BMP
تعدادگره:647-480
تعداد رنگ:123

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-124.BMP
تعدادگره:647-480
اندازه فرش:90-67
تعداد رنگ:123
رجشمار:49
تعدادگره:647
تعدادرج:480
قیمت:1552800
مقاط:25.88