محصول

1.131.840

نام فرش:irani-117.bmp
تعدادگره:524-360
تعداد رنگ:65

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-117.bmp
تعدادگره:524-360
اندازه فرش:73-50
تعداد رنگ:65
رجشمار:49
تعدادگره:524
تعدادرج:360
قیمت:943200
مقاط:15.72