محصول

2.095.800

نام فرش:irani-116.bmp
تعدادگره:700-499
تعداد رنگ:110

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-116.bmp
تعدادگره:700-499
اندازه فرش:98-69
تعداد رنگ:110
رجشمار:49
تعدادگره:700
تعدادرج:499
قیمت:1746500
مقاط:29.1083333333333