محصول

1.614.480

نام فرش:irani-115.BMP
تعدادگره:434-620
تعداد رنگ:93

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-115.BMP
تعدادگره:434-620
اندازه فرش:60-86
تعداد رنگ:93
رجشمار:49
تعدادگره:434
تعدادرج:620
قیمت:1345400
مقاط:22.4233333333333