محصول

1.200.000

نام فرش:irani-113.BMP
تعدادگره:500-400
تعداد رنگ:121

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-113.BMP
تعدادگره:500-400
اندازه فرش:70-56
تعداد رنگ:121
رجشمار:49
تعدادگره:500
تعدادرج:400
قیمت:1000000
مقاط:16.6666666666667