محصول

1.670.280

نام فرش:irani-112.BMP
تعدادگره:620-449
تعداد رنگ:98

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-112.BMP
تعدادگره:620-449
اندازه فرش:86-62
تعداد رنگ:98
رجشمار:49
تعدادگره:620
تعدادرج:449
قیمت:1391900
مقاط:23.1983333333333