محصول

1.463.760

نام فرش:irani-111.BMP
تعدادگره:428-570
تعداد رنگ:107

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-111.BMP
تعدادگره:428-570
اندازه فرش:59-79
تعداد رنگ:107
رجشمار:49
تعدادگره:428
تعدادرج:570
قیمت:1219800
مقاط:20.33