محصول

2.167.200

نام فرش:irani-109.bmp
تعدادگره:430-840
تعداد رنگ:22

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-109.bmp
تعدادگره:430-840
اندازه فرش:60-117
تعداد رنگ:22
رجشمار:49
تعدادگره:430
تعدادرج:840
قیمت:1806000
مقاط:30.1