محصول

2.146.200

نام فرش:irani-108.bmp
تعدادگره:490-730
تعداد رنگ:96

دسترسی: 1 در انبار

دسته:

نام فرش:irani-108.bmp
تعدادگره:490-730
اندازه فرش:68-102
تعداد رنگ:96
رجشمار:49
تعدادگره:490
تعدادرج:730
قیمت:1788500
مقاط:29.8083333333333