محصول

1.890.000

نام فرش:
/J4تعدادگره:
/اندازه فرش:
/تعداد رنگ:

دسترسی: 1 در انبار

نام فرش:View-99.bmp
تعدادگره:420-750
اندازه فرش:58-105
تعداد رنگ:97
رجشمار:50
تعدادگره:420
تعدادرج:750
قیمت:1575000
مقاط:26.25