تلفیقی

نمایش 1–20 از 34 نتیجه

 • تلفیقی

  takibi_1.bmp

  نام فرش:takibi_1.bmp
  /تعدادگره:1769-1337
  /اندازه فرش:247-187
  /تعداد رنگ:44

 • تلفیقی

  takibi_10.bmp

  نام فرش:takibi_10.bmp
  /تعدادگره:911-599
  /اندازه فرش:127-83
  /تعداد رنگ:129

 • تلفیقی

  takibi_11.bmp

  نام فرش:takibi_11.bmp
  /تعدادگره:1020-680
  /اندازه فرش:142-95
  /تعداد رنگ:82

 • تلفیقی

  takibi_12.bmp

  نام فرش:takibi_12.bmp
  /تعدادگره:1250-1500
  /اندازه فرش:175-210
  /تعداد رنگ:71

 • تلفیقی

  takibi_13.bmp

  نام فرش:takibi_13.bmp
  /تعدادگره:1380-798
  /اندازه فرش:193-111
  /تعداد رنگ:43

 • تلفیقی

  takibi_14.bmp

  نام فرش:takibi_14.bmp
  /تعدادگره:930-1227
  /اندازه فرش:130-171
  /تعداد رنگ:42

 • تلفیقی

  takibi_15.bmp

  نام فرش:takibi_15.bmp
  /تعدادگره:1130-750
  /اندازه فرش:158-105
  /تعداد رنگ:32

 • تلفیقی

  takibi_16.bmp

  نام فرش:takibi_16.bmp
  /تعدادگره:1263-924
  /اندازه فرش:176-129
  /تعداد رنگ:32

 • تلفیقی

  takibi_17.bmp

  نام فرش:takibi_17.bmp
  /تعدادگره:1050-700
  /اندازه فرش:147-98
  /تعداد رنگ:25

 • تلفیقی

  takibi_18.bmp

  نام فرش:takibi_18.bmp
  /تعدادگره:945-650
  /اندازه فرش:132-91
  /تعداد رنگ:43

 • تلفیقی

  takibi_19.bmp

  نام فرش:takibi_19.bmp
  /تعدادگره:900-600
  /اندازه فرش:126-84
  /تعداد رنگ:31

 • تلفیقی

  takibi_2.bmp

  نام فرش:takibi_2.bmp
  /تعدادگره:1156-765
  /اندازه فرش:161-107
  /تعداد رنگ:89

 • تلفیقی

  takibi_20.bmp

  نام فرش:takibi_20.bmp
  /تعدادگره:1062-690
  /اندازه فرش:148-96
  /تعداد رنگ:42

 • تلفیقی

  takibi_21.bmp

  نام فرش:takibi_21.bmp
  /تعدادگره:1212-760
  /اندازه فرش:169-106
  /تعداد رنگ:46

 • تلفیقی

  takibi_22.bmp

  نام فرش:takibi_22.bmp
  /تعدادگره:729-529
  /اندازه فرش:102-74
  /تعداد رنگ:79

 • تلفیقی

  takibi_23.bmp

  نام فرش:takibi_23.bmp
  /تعدادگره:1220-882
  /اندازه فرش:170-123
  /تعداد رنگ:62

 • تلفیقی

  takibi_24.bmp

  نام فرش:takibi_24.bmp
  /تعدادگره:1150-770
  /اندازه فرش:161-107
  /تعداد رنگ:45

 • تلفیقی

  takibi_25.bmp

  نام فرش:takibi_25.bmp
  /تعدادگره:2380-1601
  /اندازه فرش:333-224
  /تعداد رنگ:139

 • تلفیقی

  takibi_26.bmp

  نام فرش:takibi_26.bmp
  /تعدادگره:1536-1129
  /اندازه فرش:215-158
  /تعداد رنگ:42

 • تلفیقی

  takibi_27.bmp

  نام فرش:takibi_27.bmp
  /تعدادگره:2050-1550
  /اندازه فرش:287-217
  /تعداد رنگ:50